Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Τυπικές υποχρεώσεις μαθητών


1.       Να διεκπεραιώνουν τις επιμέρους εργασίες που αναλαμβάνουν στα πλαίσια της ομάδας.
Αυτό γίνεται είτε στο σχολείο στη διάρκεια του project, είτε με στη διάρκεια της εβδομάδος, όπου μπορούν να συνεργάζονται με άλλους της ομάδας τους. Πάντα μπορούν να ζητούν βοήθεια από τους καθηγητές και να υποβάλουν ερωτήματα ή να ενημερώνουν για την πρόοδο με σχόλια στο blog.
2.       Να διατηρούν φάκελο με τα παραστατικά και τα ευρήματα της δικής τους συμβολής, πχ ερωτηματολόγια, πηγές, σκίτσα κτλ.
3.       Να τηρούν εβδομαδιαίο ατομικό ημερολόγιο. Βλέπε παραδείγματα στο τέλος.
4.       Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας θα συμμετάσχουν στην έκθεση της ομάδας και στην συνολική έκθεση του τμήματος. Επίσης θα πάρουν μέρος της παρουσίασης της εργασίας.

Παράδειγμα εβδομαδιαίου ημερολογίου


Ανεμογεννήτριες
Ημερομηνία:
1) Όνομα:      Γιώργος

Ονόματα των Μελών της Ομάδας
Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών:
2) Ερωτήματα προς διερεύνηση: 1) Τι ωφελείται ο δήμος από τις ανεμογεννήτριες  (1ης ομάδας)
2) Ποιο το πλεονέκτημα σε σχέση με παλαιότερους τρόπους εκμετάλλευσης του ανέμου. (2ης)
3) Κάνουν ζημιές στα πουλιά, κτηνοτροφία ή αλλού; (3ης)
3) Διαδικασία: 1) Επίσκεψη στο δήμο, στην εταιρία…  
2) Αναζήτηση σε σχολικά βιβλία, Ιντερνέτ. Δημιουργία ενός σκίτσου
3) Επιτόπιος έλεγχος, ερωτηματολόγιο ή συζήτηση με κτηνοτρόφους, πηγές στο Ιντερνέτ.
4) Τα μέχρις στιγμής αποτελέσματα προηγούμενων θεμάτων: 1) Πληροφορίες για το Κιότο εδώ: http://el.wikipedia.org/wiki
2) μια πρώτη ιδέα για το σκίτσο του σημερινού ερωτήματος. Πληροφορίες από άνθρωπο της ΔΕΗ στον υποσταθμό για την απόδοση των ανεμογεννητριών.
3) ετοιμάσαμε το ερωτηματολόγιο για τους μαθητές για την αισθητική των αιολικών πάρκων
5) Παρατηρήσεις:

Τυπικές υποχρεώσεις της κάθε ομάδας


1       Να συζητά και να ειδικεύει τα γενικότερα ερωτήματα που ερευνά. Να βρίσκει την καλύτερη διαδικασία της έρευνας, που θα αναλάβει ένας ή περισσότεροι μαθητές.
2      Να διατηρούν φάκελο με όλα τα παραστατικά της έρευνας.
3     Να συντάξουν μια έκθεση όπου θα τεκμηριώνουν την έρευνά τους κρίνοντας πηγές, μεθόδους, αποδίδοντας ερμηνείες και διατυπώνοντας συμπεράσματα.
4       Να δημιουργήσουν κάποιο τέχνημα πχ. Αφίσα, ιστολόγιο, κατασκευή ή κάτι άλλο.
5       Να παρουσιάσουν την εργασία τους στην ημερίδα των παρουσιάσεων.

Παραδείγματα υποερωτημάτων προς διερεύνηση:
1       –Μια διαδρομή στην αξιοποίηση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο.
–Τι λέει η μυθολογία
–Τι αποδίδει σε ενέργεια
–Τι ωφελείται ο δήμος
–Ποιες οι τυπικές υποχρεώσεις από τη συμφωνία του Κιότο.
2       –Τι είναι η ενέργεια, κοινή αντίληψη και επιστημονική προσέγγιση.
--Πως λειτουργεί μια ανεμογεννήτρια
--Ποιο το πλεονέκτημα σε σχέση με παλαιότερους τρόπους εκμετάλλευσης του ανέμου
--Πόση ενέργεια παράγει, πόσα νοικοκυριά μπορεί να εξυπηρετήσει.
--Ποιο το ισοδύναμο σε καύση λιγνίτη και εκπομπές διοξειδίου

3       –ποιες οι θετικές επιπτώσεις των ανεμογεννητριών στο περιβάλον
--Ποια η αντίληψη για την αισθητική των αιολικών πάρκων
--Κάνουν ζημιά σε πουλιά, κτηνοτροφία ή αλλού;

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος: 2011-2012 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΛ ΜΟΛΑΩΝ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Αιολική ενέργεια και ανεμογεννήτριες. Επιδράσεις στο περιβάλλον και στην οικονομική ζωή του τόπου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Σταθάκης Γεώργιος

0401

2

ΟΧΙ

Τούντας Δημήτριος

02

1

ΟΧΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

-Η διερεύνηση της έννοιας της ενέργειας και των μετατροπών αυτής. Εξειδίκευση στην αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας διαχρονικά μέχρι την εποχή των ανεμογεννητριών.

Ερωτήματα :

-Πως αξιοποιήθηκε η δύναμη του ανέμου από τους ανθρώπους.

-Πλεονεκτήματα νέων μεθόδων

-Αρχή λειτουργίας ανεμογεννητριών.

-Αισθητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαχρονικά.

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Το θέμα σχετίζεται με την ενέργεια και τις μετατροπές της αντικείμενο των φυσικών επιστημών και όχι μόνο. Οικονομικές , αισθητικές , περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αναφορές στις αντιδράσεις πάντα από άγνοια ή φόβο σε κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη. Τοπικό ενδιαφέρον.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 λέξεις)

Μελέτη βιβλιογραφίας ,Ιnternet, συζήτηση σε επιμέρους ερωτήματα.

Επίσκεψη σε χώρους ανεμογεννητριών - ανεμόμυλων.

Απευθυνόμαστε σε ειδικούς.

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

Ευαισθητοποίηση στον αγώνα του ανθρώπου να δαμάσει τη φύση και να τη χρησιμοποιήσει για όφελός του. Παρακολούθηση της εξέλιξης του ανθρώπινου πνεύματος και της επιστήμης.

Περιβαλλοντική – αισθητική ευαισθητοποίηση.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποίηση Ιnternet- εργαστηρίου φυσικής.

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σχολικά βιβλία- Ιnternet